6 NOVEMBER 2021, ONLINE VIA ZOOM

SEARCHING FOR INTEGRATION IN THE SHADOW OF THE GLOBAL POWER STRUGGLE
&

THE TURKISH WORLD

INTERNATIONAL CONFERENCE

KÜRESEL GÜÇ MÜCADELESİNİN GÖLGESİNDE ENTEGRASYON ARAYIŞLARI & TÜRK DÜNYASI

В поисках интеграции в тени глобальной борьбы за власть и ТЮРКСКОГО МИРА

Eurasia has been the center of the struggle for global domination throughout history and has been described as the heartland of the world in all geopolitical theories. The Turkish World, on the other hand, is located in the center of Eurasia, one of the most important stages of the global power struggle. While multipolarity and great power politics are rising in the international system, the importance of the Turkish World is increasing.

The withdrawal of the USA from Afghanistan on August 31, 2021 shows that a new stage has been entered in the Third Great Game. In this context, it can be predicted that the South Asia-Central Asia-Caucasus route will be targeted through terrorism and radicalization. The stability of this route is gaining more importance day by day in terms of ensuring regional and global peace.

At this point, the states of the region are faced with a difficult challenge. It can be said that the states of the region currently have three options. The first is to turn to defensive measures and the principle of self-help with the logic of the nation-state. The second is to be a part of global competition through alliances with great powers. The third is the development of an integration process based on a win-win understanding that will strengthen their independence.

The most effective way to curb the radicalization that threatens the entire region is to strengthen the cooperation between the states of the region. This requires speeding up the integration processes.

At this point, the countries of the region should seek answers to the following questions: Do current integration initiatives meet the demands of the region? Are the projects shaped by security-based approaches and focusing on certain threats sufficient? Or is there a need for a more comprehensive integration initiative that extends from Central Asia to both South Asia and the Caucasus?

Of course, the other two question that need to be asked is what kind of strategy should be adopted for the Turkish World and what will be the position of the Turkic Council in this process?

As Ankara Center for Crisis and Policy Studies (ANKASAM), we believe that regional and global security challenges should be overcome with the peaceful efforts of regional states in order to build peace, stability and prosperity in the region and a more just and livable world at the global level. In this context, we believe that the development of cooperation processes based on the geopolitics of the Turkic World is of great importance.

In line with this vision, we are ready to assume responsibility for seizing opportunities for regional stability, prosperity and cooperation. In this sense, we call on think tanks, journalists, academics and related experts of the countries in the region with the aim of developing a common mind and presenting an academic perspective. With this call, we announce that we will organize an online international conference that will bring together the regional intelligentsia.

The Main Topics:

 • The Importance of Eurasian Geopolitics and the Turkic World in the Global Power Struggle
 • Reflections of Developments Centered in Afghanistan
 • Regional Security issues
 • Security of Energy and Trade Routes
 • Regional Issues, Threats and Elements of Instability
 • Radicalization and Terrorism
 • Expectations and Approaches of Regional and Global Actors
 • The Importance and Opportunities of Regional Cooperation
 • Belt-Road Initiative and Creation of New Trade Routes
 • Current Integration Attempts and Possible Integration Options
 • The Role and Future of the Turkic Council in the Search for Regional and Global Stability
 • What Kind of Roadmap for a Common Future?

Important Dates:

 • Abstract Deadline (Optional): 15.10.2021
 • Announcement of Accepted Papers: 25.10.2021
 • Announcement of the Program: 01.11.2021
 • Conference Date: 06.11.2021
 • Full-Text Paper Submission Date: 30.11.2021

Avrasya, tarih boyunca küresel egemenlik mücadelesinin merkezi olmuş ve tüm jeopolitik teorilerde dünyanın kalbi olarak tanımlanmıştır. Türk Dünyası ise küresel güç mücadelesinin en önemli sahnelerinden biri olan Avrasya’nın merkezinde yer almaktadır. Çok kutupluluk ve büyük güç politikaları uluslararası sistemde yükselirken, Türk Dünyası’nın önemi artıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 31 Ağustos 2021 tarihinde Afganistan’dan çekilmesi, “Üçüncü Büyük Oyun”da yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor. Bu bağlamda, Güney Asya-Orta Asya-Kafkasya rotasının terör ve radikalleşme üzerinden hedef alınacağı öngörülebilir. Bu rotanın istikrarı, bölgesel ve küresel barışın sağlanması açısından her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

Bu noktada bölge devletleri zorlu bir meydan okuma ile karşı karşıyadır. Bölge devletlerinin şu anda üç seçeneği olduğu söylenebilir. Birincisi, ulus-devlet mantığıyla kendi kendine yetme ilkesine ve savunma amaçlı tedbirlere yönelmektir. İkincisi, büyük güçler ile ortaklıklar yoluyla küresel rekabetin bir parçası olmaktır. Üçüncüsü, bağımsızlıklarını güçlendirecek kazan-kazan anlayışına dayalı bir entegrasyon sürecinin geliştirilmesidir.

Tüm bölgeyi tehdit eden radikalleşmeyi kontrol etmenin en etkili yolu bölge devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Bunun için entegrasyon süreçlerinin hızlandırılması gerekir.

Bu noktada bölge ülkeleri şu sorulara yanıt aramalıdır: Mevcut entegrasyon girişimleri bölgenin taleplerini karşılıyor mu? Güvenlik temelli yaklaşımlarla şekillenen ve belli tehlikelere odaklanan projeler yeterli mi? Yoksa Orta Asya’dan hem Güney Asya’ya hem de Kafkasya’ya uzanan daha kapsamlı bir entegrasyon girişimine mi ihtiyaç var?

Elbette sorulması gereken diğer iki soru da, Türk Dünyası için nasıl bir strateji benimsenmeli ve Türk Keneşi’nin bu süreçteki konumu ne olacaktır?

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) olarak, bölgede barış, istikrar ve refahın, daha adil ve yaşanabilir bir dünyanın küresel düzeyde inşa edilmesi için bölgesel ve küresel güvenlik meydan okumalarının bölge devletlerinin barışçıl çabalarıyla üstesinden gelinmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda Türk Dünyası jeopolitiğine dayalı işbirliği süreçlerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda bölgesel istikrar, refah ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme sorumluluğunu üstlenmeye hazırız. Bu anlamda bölge ülkelerinin düşünce kuruluşlarına, gazetecilerine, akademik personellerine ve ilgili uzmanlarına ortak bir akıl geliştirmek ve akademik bir bakış açısı sunmak amacıyla çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrı ile bölgesel aydınlar topluluğunu bir araya getirecek çevrimiçi bir uluslararası konferans düzenleyeceğimizi duyuruyoruz.

Ana Konu Başlıkları

 • Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya Jeopolitiğinin ve Türk Dünyasının Önemi
 • Afganistan Merkezli Gelişmelerin Yansımaları
 • Bölgesel Güvenlik Sorunları
 • Enerji ve Ticaret Rotalarının Güvenliği
 • Bölgesel Sorunlar, Tehditler ve İstikrarsızlık Unsurları
 • Radikalleşme ve Terörizm
 • Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Beklentileri ve Yaklaşımları
 • Bölgesel İşbirliğinin Önemi ve Fırsatları
 • Kuşak-Yol Girişimi ve Yeni Ticaret Yollarının Oluşturulması
 • Mevcut Entegrasyon Denemeleri ve Olası Entegrasyon Seçenekleri
 • Bölgesel ve Küresel İstikrar Arayışında Türk Keneşi’nin Rolü ve Geleceği
 • Ortak Bir Gelecek İçin Nasıl Bir Yol Haritası?

 

Önemli Tarihler

 • Özet Gönderim Tarihi (İsteğe Bağlı): 15.10.2021
 • Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 25.10.2021
 • Konferans Programının İlanı: 01.11.2021
 • Konferans Tarihi: 06.11.2021
 • Tam Metin Gönderim Tarihi: 30.11.2021

Евразия была центром борьбы за мировое господство на протяжении всей истории и во всех геополитических теориях описывалась как сердце мира. Тюркский мир в свою очередь расположен в центре Евразии, на одном из важнейших отрезков глобальной борьбы за власть. В то время как в международной системе растут многополярность и политика великих держав, возрастает и значение тюркского мира.

Выход Соединенных Штатов Америки (США) из Афганистана 31 августа 2021 года знаменует собой новый этап в «Третьей большой игре». В связи с этим можно предположить, что на маршрут Южная Азия-Центральная Азия-Кавказ будут нацелены терроризм и радикализация. Стабильность этого маршрута с каждым днем становится все более важной с точки зрения обеспечения регионального и глобального мира.

На данный момент государства региона сталкиваются со сложной задачей. Можно сказать, что у государств региона сейчас три варианта. Во-первых, по логике национального государства нужно ориентироваться на принцип самодостаточности и оборонительные меры. Во-вторых, быть частью глобальной конкуренции посредством партнерских отношений с крупными державами. В-третьих, развивать интеграционный процесс, основанный на беспроигрышном понимании, которое укрепит их независимость.

Самый эффективный способ контролировать радикализацию, угрожающую всему региону, – это укрепление сотрудничества между государствами региона. Для этого необходимо ускорить интеграционные процессы.

На данный момент странам региона необходимо искать ответы на следующие вопросы: соответствуют ли нынешние интеграционные инициативы требованиям региона? Достаточно ли проектов, которые формируются с помощью подходов, основанных на безопасности, и ориентированы на определенные опасности? Нужна ли более комплексная интеграционная инициатива, которая распространяется из Центральной Азии как на Южную Азию, так и на Кавказ?

Конечно, еще два вопроса, которые нужно задать, – какая стратегия должна быть принята для тюркского мира и какова будет позиция Тюркского кенеша в этом процессе?

Как Анкарский центр исследования кризисных ситуаций и политики (ANKASAM), мы считаем, что проблемы региональной и глобальной безопасности должны решаться мирными усилиями государств региона, чтобы обеспечить мир, стабильность и процветание в регионе и построить на глобальном уровне более справедливый и пригодный для жизни мир. В связи с этим мы считаем, что большое значение имеет развитие процессов сотрудничества, основанных на геополитике тюркского мира.

В соответствии с этим видением мы готовы взять на себя ответственность за оценку возможностей региональной стабильности, процветания и сотрудничества. В этом смысле мы призываем аналитические центры, журналистов, академический персонал и соответствующих экспертов стран региона развивать общий разум и предлагать академическую перспективу. С этим призывом мы объявляем, что проведем онлайн-международную конференцию, которая соединит воедино региональную интеллигенцию.

Основные темы

 • Важность евразийской геополитики и тюркского мира в глобальной борьбе за власть
 • Размышления о развитии, ориентированном на Афганистан
 • Проблемы региональной безопасности
 • Безопасность энергетики и торговых путей
 • Региональные проблемы, угрозы и элементы нестабильности
 • Радикализация и терроризм
 • Ожидания и подходы региональных и глобальных акторов
 • Важность и возможности регионального сотрудничества
 • Инициатива “Пояс и путь” и создание новых торговых путей
 • Доступные интеграционные испытания и возможные варианты интеграции
 • Роль и будущее Тюркского кенеша во взгляде на региональную и глобальную стабильность
 • Как составить «дорожную карту» для общего будущего?

Заключительная сессия (время – дата)

 • Крайний срок подачи резюме: 15.10.2021
 • Объявление о приеме работ: 25.10.2021
 • Анонс программы: 01.11.2021
 • Дата конференции: 06.11.2021
 • Дата подачи полнотекстовой статьи: 30.11.2021

Organisation Committee

 • TBA

Science Committee

 • TBA
Çankaya Mahallesi, Cemal Nadir Sokak, No: 9, 06690, Çankaya/ANKARA
TEL: +90 (312) 474 00 46 • FAKS: +90 (312) 474 00 46 • E-POSTA: [email protected]
© 2021. Tüm Hakları Saklıdır